قوانین

 محل تحویل کالا به خریدار                        
                        کالا به آدرس ثبت شده خریدار در سایت ارسال خواهد  شد. چنانچه در هنگام خرید، آدرس جدیدی قید نشده باشد، آدرسی که خریدار در  سایت عنوان نموده، به عنوان محل تحویل در نظر گرفته خواهد شد. هنگام مرجوع  شدن کالا، آدرس تحویل فروشنده، همان آدرسی که در حساب کاربری ذکر شده، در  نظر گرفته خواهد شد.                                                
                       
                        2-1 مسئولیت انتقال کالا                        
                        مسئولیت ارسال کالا جهت تحویل به خریدار، به عهده  فروشنده خواهد بود و خطر مفقود شدن یا صدمه دیدن کالا پس از تحویل بر عهده  خریدار می باشد.                                                
                       
                        3-1 لغو مبادله                        
                        ممکن است خریدار از خرید کالا صرف نظر نموده و  خواهان استرداد مبلغ مبادله، پیش از اقدام فروشنده برای ارسال کالا باشد.  در این گونه موارد چنانچه فروشنده همچنان (علی رغم لغو معامله توسط خریدار)  به ارسال کالا مبادرت ورزد، مسئولیت و عواقب ارسال کالا به عهده فروشنده  بوده و خریدار ملزم به تحویل گرفتن کالا نخواهد بود. چنانچه پیش از لغو  معامله توسط خریدار، فروشنده اقدام به ارسال کالا کرده و در این مورد، هنوز  خریدار را مطلع نکرده باشد، با توجه به قوانین و مقررات سایت درخواست لغو  مبادله و استرداد مبلغ آن، توسط خریدار منتفی خواهد بود.